Yasmany Morales

Senior strategist, brand & digital marketing

Yasmany Morales

Senior strategist, brand & digital marketing